Własne koszty transportu

Kosztami określa się wysokość wydatków pieniężnych, które ponosi się podczas produkcji konkretnych dóbr materialnych albo też usług. Działalność transportowa, podobnie do innych gałęzi gospodarki, generuje koszty. Ponoszą je przedsiębiorstwa, które świadczą usługi transportowe, a także społeczeństwo i państwo. Te, które ponosi firma transportowa nazywa się kosztami produkcji, natomiast te, które ponosi społeczeństwo i państwo nazywa się kosztami społecznymi transportu. Biorąc pod uwagę te informacje można wyróżnić dwa koszty wewnętrzne, czyli te, które ponosi przedsiębiorstwo, oraz zewnętrzne, które są związane z kongestią i wypadkami, a także z zanieczyszczeniem środowiska czy hałasem.

Koszty własne

Klasyfikuje się je według różnych kryteriów, a ich głównymi składnikami są :

amortyzacja - odnosi się ona do stopniowej utraty wartości środków transportu. Jej mianem oznacza się zużytą wartość środków transportu. Daje ona możliwość gromadzenia funduszy w celu zakupu nowych środków.

zużycie materiałów i energii - koszty te dotyczą takich elementów jak koszty paliwa, smarów, olejów, energii, opakowań, wody, czy też materiałów reklamowych czy biurowych.

usługi obce - dotyczą one usług, które są świadczone przez inne podmioty i przedsiębiorstwa, są to na przykład koszty usług spedycyjnych, operacji związanych z przeładunkiem, usług remontowych, informatycznych, a także bankowych. Obserwując współczesne rynki można dojść do wniosku, że koszty te w miarę upływu lat ciągle wzrastają. Związane jest to głównie z tym, że przedsiębiorstwa mają określone obszary działania, co warunkuje to, że niektóre z nich muszą być po prostu zlecane innym, wyspecjalizowanym firmom.

wynagrodzenia - są to wypłaty wynagrodzeń zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej, które trafiają do pracowników przedsiębiorstwa.

ubezpieczenia społeczne -

podatki i opłaty - w ich skład wchodzą również obowiązkowe składki, jak na przykład ta na Fundusz Pracy, które są liczone jako narzut procentowy na otrzymywane wynagrodzenie. Od nieruchomości płaci się podatki, również od środków transportowych. Obok tego istnieją również opłaty za pozwolenia i licencje.

pozostałe - są to ubezpieczania majątkowe, koszty noclegów, podróży służbowych. Mogą one wyglądać również zależnie od przedsiębiorstwa, nie są jednolite i wspólne dla wszystkich.