Organizacja transportu

Przedsiębiorstwa transportowe, które oferują swoje usługi, mogą je świadczyć w sposób regularny i nieregularny. Podział ten ściśle wiąże się z aspektem funkcjonalności. Stałe świadczenie usług transportowych na określonym terenie lub szlaku, z wyraźnie wyznaczonymi punktami transportowymi określa się mianem transportu regularnego. Przewóz odbywa się tutaj na podstawie rozkładu jazdy, który podawany jest do publicznej wiadomości. Rozkład zawiera bowiem godziny odjazdów, dni tygodnia w których przewóz się odbywa, a także częstotliwość, w jakiej występuje. Rozkłady jazdy tworzone są na podstawie badań rynku na postawie których określa się jego zapotrzebowanie i specyfikę. W przypadku pasażerskiego transportu koleją lub też samolotem, do publicznej wiadomości podane są godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych samolotów czy pociągów. Jeśli chodzi o transport morski, kontenerowi przewoźnicy ogłaszają dni odejścia statków z poszczególnych portów. Transport nieregularny to transportem, który odbywa się na podstawie wcześniej zawartej umowy, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klienta. Przewoźnik i klient między sobą negocjują warunki umowy, a także cenę za wykonaną usługę.

Gałęzie transportu

Zarówno transport regularny i nieregularny odbywają się we wszystkich gałęziach transportu i dotyczą zarówno ładunków jak i osób. Przewóz ten może odbywać się w sposób bezpośredni i pośredni. Bezpośredni dotyczy transportu odbywającego się na linii nadawca-odbiorca, bez dokonywania przeładunków w trakcie. Najlepiej sprawdza się w tej roli transport samochodowy, w którym najłatwiej można uniknąć przeładunków w punktach transportowych. Transport pośredni natomiast polega na tym, że wykorzystuje się co najmniej dwa środki transportu i w miejscach transportowych odbywa się przeładunek. Występuje on głównie w transporcie morskim i lotniczym, które wymagają współpracy z innymi gałęziami transportu.

Jak widać organizacja transportu podzielona jest na specjalne gałęzie i ważne jest by dobrze je odróżniać. Każdy rodzaj transportu definiuje się w inny sposób. A każda firma transportowa zajmuje się innymi gałęziami.